Szkolenia

Szkolenia
Oferujemy także szeroki wachlarz szkoleń kierowanych do kadry kierowniczej, menedżerskiej i pracowników.
W ramach tej usługi proponujemy m.in. :
  • Szkolenie pt. bezpieczeństwo osobiste, w trakcie którego omawiane są wszelkie kwestie pozwalające na maksymalizację własnego bezpieczeństwa podczas podróży służbowych (z omówieniem specyfiki zagrożeń w danym, interesującym przedsiębiorcę kraju) sytuacji nadzwyczajnych (atak terrorystyczny, destabilizacja polityczna itp.) czy zabezpieczenia istotnych dla firmy informacji tak by nie wpadły w niepożądane ręce. W ramach tego zagadnienia możliwe są także szkolenia dla personelu przedsiębiorstwa, który stale lub okresowo przebywa w przedstawicielstwach czy oddziałach firmy poza granicami kraju.
  • Szkolenie pt. zagrożenia inwigilacyjne, w ramach którego naświetlane są wszelkie ryzyka i zagrożenia  wynikające z nieodpowiedniego zabezpieczenia i obiegu informacji strategicznych, a co za tym idzie szczególnie wrażliwych dla firmy.
  • Szkolenia dla agencji ochrony osób i mienia, które przygotuje pracowników firm ochrony do działań dotyczących bezpieczeństwa VIP oraz ochrony obiektów podwyższonego ryzyka ( banki, biurowce, urzędy państwowe itp.).
  • Szkolenia dla instytucji i służb państwowych dotyczące obiegu i ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa antyterrorystycznego oraz kontrwywiadowczego.
  • Szkolenie z negocjacji. Jako pierwsi w kraju odbyliśmy szkolenie z negocjowania o zakładników w Akademii Policyjnej w Baton Rouge-Louisiana USA organizowane przez Departament Stanu, a prowadzone przez najlepszych specjalistów w tej dziedzinie na świecie, biorących udział w najgłośniejszych zamachach terrorystycznych. Korzystając z tych doświadczeń stworzyliśmy w Polsce system negocjacji policyjnych i przeszkoliliśmy kadry.
Każda sytuacja, pojawiający się problem ma charakter indywidualny i zwykle wymagający „skrojonych na miarę” rozwiązań. Oferujemy Państwu zatem konsultacje indywidualne pozwalające na szczegółowe, wieloaspektowe i dyskretne  omówienie problemów, na które napotkaliście w swojej działalności .